PLATNÁ OPATŘENÍ PRO SPORTOVCE 

30.12.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE PLATNÁ OD 1.9.2021

https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/omezeni-konani-hromadnych-akci#2021-05-17

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf<br>

Sportovní příprava

- každý účastník sportovní přípravy-tréninku (sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu ) nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat

- subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava

Sportovní utkání

- na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci, rozhodčímu a členům realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat 

bod l/16

stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-  line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE OD 24.5. 2021 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 127 o přijetí krizového opatření 

Aktuální informace 

Pravidla k nouzovému stavu ve sportu od čtvrtka 22. října 2020

Od čtvrtka 22. 10. 2020 vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše.

JE MOŽNÉ - aby venkovní sportoviště byla v provozu ALE:

NENÍ MOŽNÉ- aby byla venkovní sportoviště využívána amatérskými sportovci, jelikož pohyb je omezen tak, že není dovolena cesta do venkovního sportoviště

JE MOŽNÉ - sportovat v přírodě a parku (tedy také doprava do přírody a parku)

NENÍ MOŽNÉ - sportovat v přírodě nebo parku ve více než 2 osobách s výjimkou členů domácnosti

PROFESIONÁLNÍ SPORTOVCI

JE MOŽNÉ- cesta na venkovní sportoviště pokud se jedná o cestu do zaměstnání (profi sportovci) a jeho následné používání ve více než 2 osobách, pokud se jedná o zaměstnance stejného zaměstnavatele nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost

NENÍ MOŽNÉ- využívat vnitřní sportoviště

Zdroj: Národní sportovní agentura

Výklad ČVS k usnesení vlády ČR z 30.9.2020

Vláda ČR dne 30. 9. přijala usnesení týkající se dalších proti covidových opatření. Pro sportovní oblast to znamená, že limitní je počet 130 účastníků sportovní akce. Tato definice zahrnuje jak tréninky, tak i soutěžní zápasy organizovaného sportu. V našem případě je střešní organizací Český volejbalový svaz. Náš výklad je takový, že oddíly, které jsou členem ČVS a jejichž týmy se účastní některé ze soutěží ČVS či KVS, se řídí tímto limitem. Pod pojmem účastník akce se myslí hráči, trenéři a členové realizačního týmu, funkcionáři, rozhodčí, zapisovatelé, podavači, organizační pracovníci či pořadatelská služba a podobně. Tato pravidla platí od 5. 10. 2020.

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni-kulturni-a-spolecenske-akce-cinnost-uradu-i-skol-rodicum-prodlouzi-osetrovne/

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. 


Od 7.8. 2020 platí nové opatření KHS.

Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

Od 24.7. 2020 platí mimořádné opatření KHS 

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Od 17.7. 2020 platí mimořádné opatření KHS

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Další uvolnění pro sport od 11. května 2020!

Přinášíme aktuální informace týkající se uvolňování opatření po mimořádném jednání vlády ve čtvrtek 30. dubna 2020, tak jak byly uvedeny na www.cvf.cz.

Od 11. května 2020 vláda do již schváleného scénáře mimo jiné přidala možnost dalších sportovních akcí a tréninků při dodržení specifických podmínek (celé znění usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 zde).

Vláda omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše sto osob

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Vláda nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ TRÉNINKŮ ZE DNE 1.5.2020

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY JE OPĚT MOŽNO OD 27.4. TRÉNOVAT NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH ZATÍM PO SKUPINÁCH DO 10 OSOB. PROTO ZAČÍNÁME TRÉNOVAT OD 4.5. NA ANTUKOVÝCH KURTECH V RAŠKOVICÍCH PO SKUPINÁCH DLE ROZPISU. 


Z DŮVODŮ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SE RUŠÍ OD 11.3. 2020 VŠECHNY TRÉNINKY A AKCE SPOJENÉ S KLUBEM VK RAŠKOVICE DO ODVOLÁNÍ. 

VZHLEDEM K DLOUHODOBÉ SITUACI V ČR TRENÉŘI VK PRŮBĚŽNĚ PŘIPRAVUJÍ PRO HRÁČE A HRÁČKY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÉ PLÁNY NA "DOMA" VČETNĚ UKÁZKOVÝCH VIDEÍ, KTERÉ JSOU PŘÍMO HRÁČŮM ROZESÍLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ.  

Některá videa jsou veřejná na youtube nebo instagramu. Milí rodiče budeme rádi, když se do trénování občas zapojíte také se svými dětmi. Přejeme všem hlavně zdraví, pevné nervy a hodně sil. 

Kolektiv trenérů a vedení VK. 


Na základě situace, která v ČR nastala z důvodů šíření koronaviru, Vás informujeme zprávami z Českého volejbalového svazu, které se týkají konání volejbalových akcí.


Aktuální informace k 10.4.2020:

 1. Tréninky všech kategorií jsou od 12.3. zrušeny do odvolání
 2. Finále turnaje v trojkovém volejbalu ve čtvrtek 12.3. je ZRUŠENO, náhradní termín dle vývoje situace

 1. MČR mladších žákyň a mladších žáků je v roce 2020 ZRUŠENO

 1. VŠECHNY TURNAJE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ TROJEK, ČTVEREK, ŠESTEK JSOU ZRUŠENY A ODLOŽENY NA NEURČITO 
 2. KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ JE PRO SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ 2019/2020 UKONČENO
 3. MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR KADETŮ  - ZATÍM ODLOŽENO
 4. Krajská soutěž KADETEK je v soutěžním období 2019/2020 UKONČENA
KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH MSK JE STANOVENO KE DNI PŘERUŠENÍ . Rozhodnutí P-MSKVS viz. níže.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÁM SDĚLÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, TÝMUJ.CZ NEBO EMAILEM. 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.